Geschiedenis

Hieronder lees je een greep uit wat Stadsdorp Elsrijk sinds haar oprichting al aan bijeenkomsten in de buurt heeft georganiseerd. Op de foto/videopagina vindt u ook nog eens foto’s en video verslagen van deze bijeenkomsten.


Augustus 2020 Afscheid trainers

Met deze lieve kaart nemen Emilio en Kyra afscheid als trainers bij Pretpiste.

Zij hebben jarenlang met liefde en enthousiasme vele kinderen de fijne kneepjes van zijn van circusartiest bij te brengen. Loes, de kinderen en het bestuur van het Stadsdorp danken hen hiervoor en wensen hen veel succes voor de toekomst.

__________________________________________________________________

29 februari 2020 Verhuizing Stadsdorp Elsrijk

Stadsdorp Elsrijk is zaterdag 29 februari verhuisd naar Huis Elsrijk, het huis naast de Apostolisch Kerk aan de Graaf Aelbrechtlaan 138 en verlaat de Heemraadschapslaan 96c. Het Stadsdorp huurt het huis en de bijbehorende twee zalen. Hierbij hoort ook de huur van de grote zaal voor 10 keer per jaar. De leden van het Apostolisch genootschap zullen op afgesproken tijden gebruik blijven maken van verschillende ruimtes.

Dank aan alle helpers voor hun harde werk !

Klik hier voor meer foto’s van de verhuizing

De nieuwe locatie ‘’Huis Elsrijk’’ biedt plaats aan de vele activiteiten van het Stadsdorp. Verder krijgen de sociaal beheerder, de ouderen adviseur en de per 1 april aangesteld wijkcoach een vaste plek.
Met deze centraal gelegen locatie wil het Stadsdorp zichtbaarder en laagdrempeliger zijn voor de wijkbewoners. Het is een mooie plek in een prachtige omgeving en er worden op dit moment nog wat aanpassingen gedaan door de verhuurder. De officiële opening zal in mei geschieden. Begin maart krijgen de bestaande activiteiten uiteraard in overleg een eigen plek. Hierna wordt door de Huiscommissie het programma met de nieuwe activiteiten samengesteld.

 • 2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 170
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 130
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 10
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 160
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 120
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 150
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 110
 • 2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 90
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 140
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 100
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 70
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 80
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 60
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 50
 • 2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 40
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 30
  2020 02 29 verhuizing Stadsdorp 20
  2020 07 02 tekenen huurcontract ApoGen 60
  2020 07 02 tekenen huurcontract ApoGen 65

__________________________________________________________________

19 februari 2020 Bijeenkomst Voorzorg

Meedenken, dat kon woensdag 19 februari. Uit het rapport “Redzaam ouder” uit 2012 van de Raad van de Volksgezondheid en Zorg is gebleken dat veel ouderen (55+) te snel hun maatschappelijke zelfredzaamheid verliezen en te weinig voorbereidingen treffen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in hun persoonlijke leven.

Het VUmc en Hogeschool Inholland onderzoeken samen met een team van ouderen uit het Amstelveens Stadsdorp Elsrijk  in hoeverre ouderen kunnen worden gestimuleerd om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat zij hun zelfstandigheid onnodig verliezen. Het project heet “Voorbereid op Voorzorg” (VOVO). Het doel van het project is de behoeftes en de meningen van de ouder bewoners uit de wijk te inventariseren en op grond daarvan een laagdrempelige voorzorg-pilot in de wijk op te starten.

Een team van tien bewoners van Elsrijk is in januari jl. 2018 samen met onderzoeker Elena Bendien (VUmc) gestart met het project. In het kader daarvan wil het team de bewoners van Elsrijk raadplegen over de volgende onderwerpen:

– In hoeverre kan een oudere zijn of haar leefomgeving zelf blijven inrichten ?
– Aan welke sociale en medische voorzieningen is daarvoor behoefte ?
– Zijn deze toegankelijk ?
– Zijn oudere bewoners bereid om elkaar te ondersteunen ?

In de zomer van 2018 zijn er twee bijeenkomsten met bewoners geweest.
We willen nu opnieuw een avond organiseren waarbij u aan de hand van een casus met elkaar discussieert. Wij hebben naast een oproep in de Nieuwsbrief van februari 2020 ook aan de personen die in 2018 belangstelling hebben getoond een uitnodiging gestuurd. Er is toen niet bijgehouden welke personen aanwezig waren.

__________________________________________________________________

5 februari 2020 Lezing van Dick Leurdijk

Zo’n 25 Elsrijkers hebben woensdag 5 februari de lezing van Dick Leurdijk: ‘Nederlands fregat naar de onrustige Golfregio. Hoezo?’ bijgewoond.
De Denkersclub Stadsdorp Elsrijk organiseerde deze lezing over het Nederlandse besluit eind januari een fregat te sturen naar de Straat van Hormuz.

__________________________________________________________________

8 januari 2020 Bijeenkomst met NVVE over het thema euthanasie,
georganiseerd door Denkersclub Stadsdorp Elsrijk

 

__________________________________________________________________

5 januari 2020 Nieuwjaarsborrel

__________________________________________________________________

15 april 2019 Opening wormenhotel bij Nieuw Vredeveld

__________________________________________________________________

27 februari 2019: presentatie van het rapport ‘Uit VOORzorg‘

De werkgroep ‘Voorbereid op Voorzorg’ (VOVO) Elsrijk presenteerde haar rapport “Uit VOORzorg” aan wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballegooijen.
Het betreft het verslag van een pilotproject dat eind 2017 in Elsrijk is gestart en is uitgemond in het rapport met aanbevelingen tot het in het leven roepen van een Voorzorgcentrum voor ouderen in Elsrijk.
Na evaluatie van dit project, eind 2019, wordt bepaald of deze pilot in andere wijken van Amstelveen van waarde kan zijn.

Lees hier een verslag (met foto’s) van Johan Th. Bos op zijn Amstelveenblog

__________________________________________________________________

6 januari 2019

Zondag 6 januari hadden wij onze traditionele nieuwjaarsborrel.
Het was weer een gezellige middag met enthousiaste bewoners en bezoekers.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd er druk bijgepraat.

__________________________________________________________________

31 oktober 2018

Woensdagavond 31 oktober organiseerde de werkgroep Duurzaam Elsrijk in samenwerking met de Gemeente Amstelveen een informatieavond over water, wateroverlast en klimaatadaptatie in Elsrijk. In een overvolle blokhut gingen Mirella Vierveijzer en Wim Kok van de Gemeente Amstelveen in gesprek met bewoners van Elsrijk.

De gemeente Amstelveen ontwikkelt samen met omliggende gemeentes een beleidsplan voor het beheer van het grondwater, en de afvoer van afvalwater en hemelwater. Voor Amstelveen is dat geen makkelijke taak, omdat de gemeente laag ligt en er verschillende bodemsoorten zijn. Het beheer van het grondwater is een grote uitdaging, waarvoor de gemeente ook samenwerkt met het waterschap. Schommelingen in het grondwaterniveau veroorzaken overlast, zoals ondergelopen kelders en drooggevallen funderingsbalken.

Voor de afvoer van hemelwater -regen dus – zijn de grondeigenaren verantwoordelijk. Hiervoor zijn afvoerbuizen aangelegd, maar bij heftige regenval kan het systeem het niet aan. Het hele afvoersysteem kan aangepast worden om ook bij hevige regenval de afvoer goed te laten lopen, maar dit vergt miljoeneninvesteringen en veel overlast bij het openbreken van de straten. Liever wil de gemeente samen met bewoners werken aan andere maatregelen die helpen om het regenwater af te voeren, zoals minder tegels, meer groen, watertonnen, waterdoorlaatbare tegels en groen op platte daken. Sommige heffen zelfs een “tegeltax” (belasting op tegels in de tuin), maar dit is voor Amstelveen niet voorzien. Wel is met de lokale tuincentra afgesproken om mensen middels goede voorlichting te ontmoedigen om hun tuin grotendeels te betegelen.

Voor inspiratie wat u zelf kunt doen, kunt u terecht op de volgende websites:
·         Handige tips en overzicht van wat er al gebeurt: www.amstelveenrainproof.nl
·         Subsidies voor groene daken: www.amstelveen.nl/groenedaken
·         Ondersteuning duurzame initiatieven: www.amstelveen.nl/duurzaamheidsfonds

Tijdens de informatieavond stelden bewoners veel vragen, een aantal daarvan staan hieronder weergegeven. Wanneer we hierop antwoord hebben van de gemeente, zullen we dit delen op de website van Stadsdorp Elsrijk. Heeft u een aanvullende vraag? Stuur deze dan naar duurzaam@stadsdorpelserijk.nl, dan doen we ons best om ook uw vraag bij de gemeente onder de aandacht te brengen.
·         Waar is de juridische verantwoordelijkheid voor het grondwater van de Gemeente en/of het Waterschap te vinden?
·         Is er ergens een cartografisch overzicht van het grondwaterniveau in de verschillende delen van de gemeente?
·         Is ergens te vinden hoe het grondwaterniveau van het park gereguleerd wordt?
·         Zijn er voorbeelden van gemeenten in Nederland die al een tegeltax hebben ingevoerd?
·         Of andere maatregelen die de burgers verplichtingen opleggen?
·         Waar is informatie te vinden over het waterpeil?
·         Is er ergens te vinden hoe de bodem per buurt of straat is samengesteld?

Duurzaamheidsmaatregelen missen vaak een wettelijke basis, maar kunnen uiteraard wel meespelen bij het verlenen van vergunningen, bijv. bouwvergunningen.
Heeft de Gemeente Amstelveen beleid op dit punt? Zo ja, welk?

__________________________________________________________________

7 november 2018

Bijeenkomst ‘Lezing over de ‘Korea’s’ door Dick Leurdijk.
Woensdagavond 7 november 2018 organiseerde Bert Bakels van de Denkersclub van Stadsdorp Elsrijk een lezing in de Stadsdorpskamer, gegeven door Dick Leurdijk over de beide Korea’s. Zo’n 25 Elsrijkers grepen deze kans aan hun kennis te vergroten en in gesprek te gaan met Dick, onder het genot van een hapje en een drankje.

__________________________________________________________________

31 oktober 2018

Avond Wateroverlast en Klimaat in Elsrijk

1.   Namens de Gemeente waren aanwezig: Mirella Vierveijzer en Wim Kok. Ruben Gouw was wegens ziekte afwezig. Mirella en Wim stelden zich allereerst voor. Mirella is projectleider Natuur- en Duurzaamheidseducatie Amstelveen. Wim is sinds kort adviseur Riolering, afd. Projecten en Advies, te Amstelveen.
Ondergetekende maakte voor zichzelf in de loop van de avond aantekeningen. In de loop van de avond ontstond de gedachte hiervan een verslag te maken. Dat is hieronder te vinden, maar door de trage start niet volledig. De avond werd goed bezocht, we waren met ca. 40 mensen.
2.   Toegelicht werd dat de Gemeente Amstelveen bezig is beleid te ontwikkelen. Grondslag daarvoor is o.a. de motie van de Gemeenteraad, waarbij de Gemeente zich verplicht heeft om in 2020 met een beleidsplan te komen. Daaraan wordt nu gewerkt. Dat gebeurt in samenwerking met de omliggende gemeentes, zoals Amsterdam en Aalsmeer. Amsterdam heeft m.b.t. het water een nog ernstiger probleem dan Amstelveen, en heeft daarvoor het programma Amsterdam Rainproof ontwikkeld. Amstelveen heeft dit overgenomen.
Een van de problemen die spelen is dat Amstelveen laag ligt, en de bodem heel verschillend is samengesteld: klei, zand, en nog andere varianten.
De Waterwet 2008 legt de Gemeente de verplichting op en geeft verantwoordelijkheid voor de afvoer en het beheer van grondwater, afvalwater en hemelwater.
In beginsel zijn de eigenaren van de grond verantwoordelijk voor het hemelwater op hun eigen terrein. De Gemeente kent twee systemen voor de afvoer van afvalwater en hemelwater: een systeem waarbij beide via dezelfde afvoerkanalen verdwijnen, en een systeem waarbij er aparte buizen zijn voor afvalwater en hemelwater. Het hemelwater wordt afgevoerd op de Amstel en op sloten. Het afvalwater komt terecht in een reinigingssysteem via de riolering. Op een aantal plaatsen in Amstelveen zijn er daarom systemen met twee manieren van afwatering, op een aantal andere plaatsen een systeem, dus voor zowel het afvalwater als het hemelwater. Op termijn zal wschl. overal een dubbel systeem aangelegd moeten worden.
Het hemelwater, dus de regen, is een probleem. Het buizensysteem en de afwatering kunnen zo gemaakt worden dat alle water probleemloos wordt afgevoerd. Dit is theorie. Het betekent dat er voor miljarden geinvesteerd moet worden, alle straten open moeten en voorzien moeten worden van nieuwe afwatersystemen. Dat zal niet gebeuren. En dat betekent dat in de pieksituaties overlast onvermijdelijk is. De afgelopen jaren is er al meer droogte en plotselinge heftige regenval geweest dan daarvoor. Het systeem kan de piekbelasting niet aan, en dat zal in verbeterde vorm wschl. zo blijven.
De piekbelasting moet dus mede opgevangen worden door maatregelen van de bewoners. Dus minder tegels, meer groen, watertonnen, waterdoorlaatbare tegels, groen op platte daken, enz. Voorshands gaat de Gemeente de burgers nog geen verplichting opleggen, maar dit kan in de toekomst anders worden. Op sommige plaatsen in Nederland en in Europa bestaat al de ‘tegeltax’, een belasting op tegels in de tuin.
In sommige berekeningen komt de situatie van heftige regenval die niet verwerkt kan worden eens in de 5000 jaar voor. Dat lijkt een kleine kans, maar het betekent natuurlijk dat die situatie zich elke dag kan voordoen. Voor de afvoer van regenwater door de Gemeente zijn een aantal mogelijke oplossingen. A. De straten hol maken, zodat water makkelijk via het midden van de weg kan worden afgevoerd, of, B. Straten vlak maken en een klein beetje scheef en ze op die manier laten afwateren, of, C. De verharding van de straten poreus maken. Er is al onderzoek gedaan in de Frans Halsbuurt, waar oplossingen genoemd zijn, de resultaten van dit onderzoek zijn op de site van de Gemeente terug te vinden.
Een ingewikkelder probleem is het grondwater. De Overheid is verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. Fluctuaties daarin komen voor, en veroorzaken uiteraard overlast, zoals volgelopen kelders, plassen, enz. Variaties in het grondwater kunnen leiden tot problemen, zoals scheuren in de fundering van huizen die plotseling in het water komen te staan, of juist droogvallen. Balken kunnen gaan rotten. Om die reden wordt er een behoedzaam beleid gevoerd. Dit valt deels onder de Gemeente, deels onder het Waterschap.
Daarbij gaat de Gemeente stimuleren dat zowel de bewoners van Amstelveen als de aanbieders van diensten milieuvriendelijke maatregelen nemen. Zo hebben de tuincentra afgesproken een ontmoedigingsadvies te geven aan mensen die hun tuin willen betegelen.
3.   Uiteraard waren er veel vragen, sommige konden worden beantwoord, andere niet direct.
Afgesproken is dat de vragen die niet direct beantwoord konden worden, later aan de orde zullen komen, bijv. op een vervolgavond in maart 2019. Daartoe zullen hieronder een aantal vragen worden genoemd waarop het antwoord nog niet gegeven kon worden. Aanvullende vragen kunnen gesteld worden per mail, via advocaat@jurjenpen.nl en komen dan terecht bij Mirella e/o Wim.
Hieronder daarom een aantal vragen die nog niet beantwoord zijn, zonder de pretentie van volledigheid.

4.   Vragen, in willekeurige volgorde.
–       Waar is de juridische verantwoordelijkheid van de Gemeente e/o het Waterschap te vinden voor het grondwater?
–       Is er ergens kartografisch te vinden wat het grondwaterniveau is voor de verschillende delen van de gemeente?
–       Is ergens te vinden hoe het grondwaterniveau van het park gereguleerd wordt?
–       Zijn er voorbeelden van gemeenten in Nederland die al een tegeltax hebben ingevoerd?
–       Of andere maatregelen die de burgers verplichtingen opleggen?
–       Waar is informatie te vinden over het waterpeil?
–       Is er ergens te vinden hoe de bodem per buurt of straat is samengesteld? (Ook om als buurt gezamenlijk maatregelen te kunnen nemen.)
–       Duurzaamheidsmaatregelen missen vaak een wettelijke basis, maar kunnen uiteraard wel meespelen bij het verlenen van vergunningen, bijv. bouwvergunningen. Heeft de Gemeente al een beleid op dit punt? Zo ja, welk?
5.Veel informatie is te vinden op:
       Amstelveen.nl/groene daken
       Amstelveen.nl/duurzaamheidsfonds
       Amstelveenrainproof

__________________________________________________________________

11 november 2017
Zaterdag 11 november was er de Elsrijk Top
In oktober heeft men in grote getale onze enquête ingevuld. Doel was dat bewoners in Elsrijk ons lieten weten welke wensen en bezorgdheden er leven, of we nog met de goede activiteiten bezig zijn en aan welke nieuw activiteiten er behoefte is. Ook is gevraagd hoe tevreden Elsrijkers zijn met hun woonomgeving.
De uitkomst is verrassend: Elsrijkers geven hun woonomgeving een rapportcijfer van bijna 8: het precieze gemiddelde van alle 307 antwoorden is een 7,97. Driemaal werd een 10 gegeven !
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête is bepaald welke thema’s er ter sprake moesten komen op ElsrijkTop, een bijeenkomst voor alle bewoners van de wijk Elsrijk. Deze werd gehouden op 11 november 2017.
Elsrijkers konden in themagroepen bespreken welke activiteiten we in de wijk willen organiseren en hoe we als bewoners kunnen bijdragen aan het eigentijds nabuurschap.
Voor elke themagroep was er iemand aanwezig die op dat gebied actief is en er ervaring mee heeft.

__________________________________________________________________

9 september 2017
Zaterdag 9 september was er de eerste jeugd-bootcamp,
spannend sporten voor jongeren van 8 tot en met 12 jaar georganiseerd door Stadsdorp Elsrijk i.s.m. Sportschool HealthCity.
De instructeur zorgde voor een succesvol en een spannende BOOTCAMP waarbij ook de ouders ook gratis actief konden zijn in de sportschool of genieten van een gratis smoothie.
We gaan proberen meer van dit soort activiteiten te organiseren in de wijk.
Vind je dit machtig en wil je dit vaker of een andere activiteit.
Geef je dan op voor de Jeugdraad Elsrijk
Stuur hiervoor een mailtje met je naam en leeftijd naar jeugdraad@stadsdorpelsrijk.nl
En praat mee over wat jij belangrijk vind in Elsrijk.
Hieronder zie je hoe kinderburgemeester Varvara Denisova samen met Piet Scholte het bootcamp opent.
Ook tekende zij de oproep aan de kids in Elsrijk om zich aan te melden voor jeugraad in oprichting.

__________________________________________________________________

9 maart 2017
ENERGIE-ADVIES AVOND MET GIDEON GOUDSMIT
Donderdag 9 maart organiseerde de Werkgroep Duurzaam Elsrijk een bijeenkomst met Gideon Goudsmit waarbij hij adviezen gaf.

Er was een mooie opkomst met zo’n 30 bewoners uit Stadsdorp Elsrijk, Villa Randwijck, Patrimonium Amstelveen en Buurtkamer Keizer Karelpark.
Onder ons ook 4 duurzaamheidspartners van de Gemeente Amstelveen.
‘fantastische avond, prima georganiseerd’
‘eindelijk informatie die je niet makkelijk op internet vindt’
Gideon Goudsmit tackelde met gemak al onze vragen. Hot zijn #kruipruimte en #spouwmuur #isolatie en de vraag waar je het eerst mee moet beginnen.

__________________________________________________________________

22 januari 2017
Zondag 22 januari 2017 hielden wij onze nieuwjaarsborrel in de Stadsdorpskamer.
Het was een gezellige middag met zo’n honderd Amstelveners, waaronder vele Elsrijkers.
Vele van jullie hebben glaswerk gedoneerd. Hier zijn we heel blij mee en het dringt het gebruik van plastic in ons Stadsdorp drastisch terug.

__________________________________________________________________

22 september 2016
Onder leiding van Rinus Hofs hebben we 22 september een bomenwandeling door Elsrijk gemaakt.
Hij liet ons zien wat een wij een prachtige variëteit we hebben in Elsrijk en gaf informatie
over allerlei bijzondere bomen en hun geschiedenis in Amstelveen.

__________________________________________________________________

15 september 2016
‘Groen in Elsrijk’
We organiseerden een bijeenkomst met als thema’s:
– Geschiedenis en ontwerp van groen in Elsrijk: Rinus Hofs, Adviseur Flora en Fauna gemeente A’veen
– Plannen voor 2016-2020: Kees Muis, teamleider wijkbeheer Noord
– Oprichting Groenclub Elsrijk: Deze club gaat aan de slag met het groen, (bomen)wandelingen, beplantingen, onderhoud (openluchttheater en spoordijk)
Zo’n twintig Elsrijkers hebben van de bijdrages van Kees en Rinus genoten. Dank beide voor jullie bijdrage.
Duidelijk is dat ‘groen’ leeft in de wijk en dat alles wat de gemeente op dit gebied doet of nalaat, zich in de warme belangstelling van de bewoners mag weten.

__________________________________________________________________

7 mei 2016
Zaterdag 7 mei 2016 organiseerden we een thema-bijeenkomst getiteld: ‘Elsrijk in de tweede wereldoorlog’.
Deze door Juliette georganiseerde middag, viel uiteen in twee delen.
Het eerste deel bestond uit een college van Paul Betgem over hoe Elsrijk er in WOII uitzag en hoe het er aan toe ging. Daarna vertelden twee Elsrijkers, Rob Veenman en Wil Couterier over wat hen en hun familie en omgeving allemaal overkomen is in de oorlogsjaren. Het waren prachtige en soms emotionele verhalen.
Wij danken hen alle drie voor hun prachtige verhaal en we danken de Kruiskerk voor hun gastvrijheid alsmede de Elsrijkers voor hun komst en hulp. Deel twee bestond uit een wandeling langs plekken in de wijk die in WOII een belangwekkende rol hebben gespeeld door gebeurtenissen als een bombardement, onderduikadres, verzetswoning, foute woning e.d.
__________________________________________________________________
10 januari 2016
10 januari organiseerden wij in het Amstelveens Poppentheater samen met wijkplatform Elsrijk onze nieuwjaarsborrel.
__________________________________________________________________
26 november 2015
organiseerde Stadsdorp Elsrijk een bijeenkomst om met wethouders Raat en Brandes om te praten over de WMO. Onder leiding van Elsrijker Michiel Bloem, ging men met elkaar en met de Wethouders Raat en Brandes in gesprek over dit belangrijke onderwerp. De door Hans Steenvoorden georganiseerde bijeenkomst in Nieuw Vredeveld trok zo’n zestig Elsrijkers.
__________________________________________________________________
20 augustus 2015
Opnieuw hadden we een erg leuke themabijeenkomst over de geschiedenis van de spoorlijn die langs de westgrens van onze mooie wijk loopt. We danken de heren en dames van de Museumtramlijn voor hun mooie presentaties en natuurlijk voor het ritje in een van hun prachtig gerestaureerde trams.
We danken het Amstelveens Poppentheater voor hun gastvrijheid.
__________________________________________________________________
4 juni 2015
4 juni hadden we een THEMABIJEENKOMST BOMEN EN GROENWANDELING. De foto’s en een uitgebreid verslag vind je op de pagina van de vogelclub.
__________________________________________________________________
22 mei 2015
Vrijdag 22 mei organiseerden we een thema-avond over vleermuizen in Elsrijk. Jan de Jong en Aad van Paassen, van de werkgroep vleermuizen binnen het IVN, verzorgden eerst een gepassioneerde presentatie over deze prachtige, overigens beschermde beestjes.Daarna gingen we toen het donker begon te worden, vanuit de Stadsdorpskamer, op stap voor een wandeling in en rond het park De Ruyschlaan om de dieren in het wild te zien, maar vooral te horen met behulp van de ‘batdetectors’, die het geluid dat de beestjes maken voor ons mensen hoorbaar maakt. We hebben genoten en danken Jan en Aad voor hun verhalen.We hebben de presentatie van Jan en Aad on-line gezet. Vleermuizen_in_Elsrijk_22_mei_2015
__________________________________________________________________
20 april 2015

Maandag 20 april organiseerden wij in het Amstelveens Poppentheater een bijeenkomst rond het thema VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS. Aanwezig waren zijn de Amstelveense politie, in de persoon van Erik Vet, onze wijkagent. zo’n twintig Elsrijkers gingen hem, zijn collega en met hun medebewoners in gesprek over ervaringen met veiligheid, hun zorgen, tips en trucs. Maar ook het beveiligen van de achteroms en de stegen kreeg ruim aandacht. Een bewoner kwam vertellen over zijn ervaringen met het afsluiten van een steeg en er werd verslag gedaan van een proef met electronische hulpmiddelen, die op dit moment loopt.
Ook aanwezig was het bedrijf Probin uit Aalsmeer. Dit bedrijf adviseert over maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid in en om uw huis te vergroten.
Na de pauze was er ook aandacht voor de typische Stadsdorp onderwerpen als de clubs en de Stadsdorpskamer. Maar ook het jaarverslag 2014 kwam aan de orde.
__________________________________________________________________

25 maart 2015
Woensdag 25 maart hadden we onze eerste grote bijeenkomst in de stadsdorpskamer; een themabijeenkomst over de geschiedenis van de spoorlijn die langs de westgrens van onze mooie wijk loopt.Roger Vermeulen van de stichting Museumtram hield een bevlogen presentatie over de geschiedenis van het spoorlijntje. Hij liet ons kennis maken met talloze details en de historie daarvan.De avond werd dermate leuk gevonden, dat we nu al plannen gaan maken voor een herhaling later in het jaar. Dan gaan we die ook veel eerder aankondigen zodat meer Elsrijkers aanwezig kunnen zijn.
11 januari 2015

11 januari organiseerden wij in het Amstelveens Poppentheater samen met wijkplatform Elsrijk onze nieuwjaarsborrel.
20 december 2014

20 december 2014 mochten wij te gast zijn bij de geweldige actie Serious Kerst Amstelveen.
12 december 2014

12 december hielden we onze jaarafsluiting. Zo’n twintig binnen ons stadsdorp actieve vrijwilligers deden mee met de wijnproeverij die we georganiseerd hadden. wijn connaisseur Jef du Pont liet ons vier heerlijke wijnen proeven. Onder het genot van deze wijnen en een hapje hebben we met deze gezellige avond het jaar afgesloten. De vrijwilligers gingen met een lekker flesje wijn huiswaarts.
3 december 2014

In het gastvrije Amstelveens Poppentheater verzorgde Stadsdorp Elsrijk een serie lezingen over de ontstaansgeschiedenis van en de stand van zaken rond het groen in Amstelveen, in het bijzonder in de wijk Elsrijk. Zo’n vijftig Elsrijkers genoten van de lezingen en konden de sprekers vaak voorzien van aanvullende historische weetjes vanuit hun eigen ervaring. Met name het hoe en waarom van gemeentelijk ingrijpen in het groen leidde tot discussie en vragen. Dick Appelman, Willemijn Paijmans kon helaas niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door collega Jan Grupstra en Rinus Hofs (allen van de gemeente A’veen) beschreven uitgebreid het groen en de historie en architectuurgeschiedenis daarvan in en voor Elsrijk.
27 november 2014

Wijkplatform Elsrijk en Stadsdorp Elsrijk organiseerden de ontvangst van burgemeester Van ‘t Veld dinsdag 25 november voor een bezoek aan onze wijk. Wij verwelkomden de burgemeester in een locatie van kinderopvang Eigen Wijsje. De eigenaar stelde als bewoner van Elsrijk ruimte beschikbaar voor de ontvangst van de burgemeester. Het programma bestond uit een ontvangst en kennis maken op genoemde locatie en vervolgens een wandeling (rondje) door een deel van de wijk, waarbij wij de locaties Zonnestein, Van Heuven Goedhartlaan, Rembrandtweg/Jan Lievensweg en het openluchttheater in park De Ruyschlaan aandeden. Met name op de locatie Zonnestein werd de burgemeester door een grote groep bewoners duidelijk verteld dat men niet blij is met de bouwplannen en met de manier waarop er vanuit de gemeente met hen wordt gecommuniceerd.Om 16:30 eindigt het bezoek van de burgemeester. Wij vonden het een prima bezoek en danken de burgemeester voor dit kennismakingsbezoek.
18 november 2014

“Ja, het klimaat gaat echt veranderen !” Wateroverlast, watertekort, hittestress
Wat kun jezelf doen met je eigen tuin, huis en straat ? Onder dit motto organiseerde Stadsdorp Elsrijk in het gastvrije Nieuw Vredeveld een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst. Zo’n vijftig Elsrijkers beluisterden aandachtig twee presentaties, eerst een verzorgt door Marieke Ritzema, Elsrijker en werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een verzorgd door Manfred van der Heijde van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.Zij lieten zien hoe wij ook in Elsrijk als gevolg van klimaatverandering meer last zullen krijgen van hevigere regenbuien die tot overlast kunnen leiden. Zij lieten zien wat er door de waterschappen aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook, wat wij als bewoners kunnen doen om de waterhuishouding in onze woonomgeving positief te beïnvloeden. Na een pauze spraken de bezoekers in groepjes over diverse stellingen. Een idee dat met name door velen enthousiast wordt ontvangen is het vergroenen van de schuurdakjes in de wijk. Ook een groep bewoners die veel last hebben van een ondergelopen kruipruimte kregen waardevolle tips aangereikt hoe hier iets aan te doen kan zijn. We hopen dat met name het schuurdakjesidee zal leiden tot een project in de wijk dat zich daarmee bezig gaat houden.
2 oktober 2014

organiseerde Stadsdorp Elsrijk een bijeenkomst om met wethouders Raat en Brandes om te praten over de wijze waarop in 2015 en volgende jaren de plannen rond de zorg gerealiseerd gaan worden. Onder leiding van Elsrijker Michiel Bloem, ging men met elkaar en met de Wethouders Raat en Brandes in gesprek over dit belangrijke onderwerp. De door Hans Steenvoorden georganiseerde bijeenkomst in Nieuw Vredeveld trok zo’n tachtig Elsrijkers.
20 september 2014

ging Repair Café Stadsdorp Elsrijk van start, feestelijk geopend door wethouder Jeroen Brandes
Elke 3de zaterdag van de maand kunnen Elsrijkers met hun defecte spulletjes langs het Repair Café om te pogen ze te repareren in plaats van ze weg te gooien.
26 juni 2014

werd mede op initiatief van Stadsdorp Elsrijk samen met gemeente en de politie een preventiebijeenkomst gehouden. Zo’n zestig Elsrijkers kregen tips en adviezen om het risico op een woninginbraak en babbelstrucs te verkleinen. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het oprichten van een club binnen Stadsdorp Elsrijk die zich met veiligheid in en rond het huis gat bezighouden. Denk hierbij aan het waar mogelijk afsluiten van stegen tussen de huizenblokken, gezamenlijk en dus goedkoper inkopen van preventie materiaal e.d.
21 mei 2014

was er weer een Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst. De Elsrijkers werden bijgepraat over het reilen en zeilen van de ‘clubs’, de ‘buurtjes’ en het in september startende ‘repaircafé’. Maar het belangrijkste onderwerp van de avond was de presentatie van het project om het openluchttheater Elsrijk weer in ere te herstellen en geschikt te maken voor kleinschalige culturele producties.Na een toelichting op de plannen door Hans Steenvoorden hebben de Elsrijkers onder het genot van een drankje en een hapje een kijkje genomen in het openluchttheater.
5 maart 2014

kwamen Elsrijkers bijeen in het gastvrije Nieuw Vredeveld om te spreken over en met de lokale politiek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd geanimeerd gesproken en gediscussieerd over de onderwerpen ‘veiligheid’ en ‘zorg’.
11 februari 2014

waren Elsrijkers bijeen in de gastvrije Pauluskerk, om te spreken over het onderwerp ‘buurthulp’. Dit onderdeel van de vrijwilligerscentrale Amstelveen verzorgde een presentatie. Daarnaast werden er ideeën uitgewisseld over toekomstige activiteiten in de wijk.
13 januari 2014

Organiseerden wij een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel in het Amstelveens Poppentheater
27 november 2013

Organiseerde Stadsdorp Elsrijk in een zaal in de Kruiskerk een lezing over de ontstaansgeschiedenis van Elsrijk. De belangstelling was groot. Anneke Bulk-Bunschoten, actief in de Vereniging Historisch Amstelveen en bijna haar hele leven woonachtig in Elsrijk, verzorgde de lezing. Boeiend en informatief. Beginnend bij het ontstaan van Amstelveen – toen nog Amsterveen – en vervolgens toegespitst op Elsrijk. De aanwezigen hingen niet alleen aan haar lippen, maar vulden ook aan met eigen kennis en ervaringen
24 september 2013

Ruim 50 inwoners van Elsrijk kwamen 24 september naar de startbijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk. Inwoners die modern nabuurschap nastreven vonden elkaar in een geanimeerde bijeenkomst, waar veel activiteiten van de grond kwamen.

Maar….. hoe begon het eigenlijk ook allemaal weer ?

Heel eenvoudig, in het voorjaar van 2013: iemand hoorde dat er uilen bij de Kruiskerk zitten en het leek hem leuk daar eens met geïnteresseerden uit de buurt naar op zoek te gaan.
Maar hoe kom je in contact met iemand die dat ook wil?

Er kwam een groepje om daar eens over na te denken. Want het ging natuurlijk niet alleen om die uilen… de één zocht een bridgepartner in de buurt, een ander wilde ’s morgens graag wandelen, maar liever niet alleen, een derde zou het leuk vinden om op zondagmiddag zo rond een uur of vier ergens naar toe te kunnen voor een glaasje en een goed gesprek. Een vierde was net naar een lezing geweest over eigentijds nabuurschap en deelde haar enthousiasme daarover.

Dat werkte en Stadsdorp Elsrijk was geboren.

De volgende stap:

Laagdrempelig, in kleine groepjes praten over je passie in Elsrijk leek ons een goed begin. We vonden zes Elsrijkers bereid om hun huiskamer open te stellen, gespreksleiders om het gesprek te leiden, iemand die flyers wilde maken om in de straten rond te adressen te verspreiden, mensen die de flyers wilden verspreiden… Er blijkt enthousiasme voor Stadsdorp Elsrijk!