Stichting Stadsdorp Elsrijk

6/9/2019
3 september 2019 heeft Hans Steenvoorden de voorzittershamer overgedragen aan Seerp de Blauw.
Hans blijft als ambassadeur en penningmeester actief binnen het bestuur van ons stadsdorp.

Het dagelijks bestuur bestaat nu uit:
Seerp de Blauw, voorzitter (nieuw)
Karin Dumassy, secretaris (nieuw)
Hans Steenvoorden, penningmeester
Annemarie Wijnbergen, hrm (nieuw)
Coby Cornielje (communicatie)
Nico Egbers (beleid)
Eric Snoeijs (sociaal beheerder)

Binnenkort zullen deze nieuwe rollen ook in het stichtingsbestuur worden geformaliseerd

Bestuur Stichting Stadsdorp Elsrijk
Zonder bestuur geen stichting en dus heeft onze stichting een bestuur, bestaande uit:
Voorzitter: Seerp de Blauw
Secretaris: Karin dumassy
Penningmeester: Hans Steenvoorden

Contact
Postadres: Strandvliet 63, 1181 MK Amstelveen
e-mail: info@stadsdorpelsrijk.nl
KvK-nummer 60083395
ANBI: RSIN 853758633
Rabobank NL12RABO 0 155 78 77 56

Aansprakelijkheid
Noch het bestuur van Stichting Stadsdorp Elsrijk, noch nog de vrijwilligers actief binnen Stadsdorp Elsrijk zijn aansprakelijk voor fysieke en/of materiële schade die voortvloeit uit uw deelname aan een Stadsdorp Elsrijk activiteit.

Pilot status

Per 1 januari 2015 heeft Stadsdorp Elsrijk de ‘pilotstatus’ gekregen. Dit betekent dat wij een eigen budget van de gemeente krijgen, waarmee we een eigen buurtkamer kunnen inrichten en bewoners activiteiten kunnen ondersteunen. Denk aan de vele clubs, het Repaircafé en het renoveren van ons openluchttheater. Middels de website en de nieuwsbrief wordt U op de hoogte gehouden. Maar nog beter is hier aan mee te doen !

In de nota ‘De burger aanzet‘ formuleerde de gemeente 2 jaar geleden haar beleid met betrekking tot het vergroten van sociale samenhang in de wijken. Een actieve buurt waar bewoners er voor elkaar zijn en activiteiten organiseren om elkaar makkelijker te kunnen vinden, te leren kennen en te helpen. Stadsdorp Elsrijk heeft dit ingevuld met zijn visie op nabuurschap met een 15-tal clubs die door bewoners zelf gerund worden, met activiteiten in buurtjes, maandelijkse thema bijeenkomsten, een website en een nieuwsbrief.

In juli heeft Stadsdorp Elsrijk de pilotstatus aangevraagd. De gemeente Amstelveen maakt het mogelijk dat in sommige wijken bewoners niet alleen adviseren over activiteiten in de wijk maar ook meer taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. De pilots dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor andere wijken en functioneren daarmee als proeftuin voor de wijze waarop de gemeente bevoegdheden kan overdragen. In oktober heeft het college van B&W besloten Elsrijk de pilotstatus te geven omdat zij vindt dat Elsrijk zeer goed voldoet aan de doelstelling dat de ‘bewoners van Elsrijk zelf initiatief tot activiteiten nemen‘, en het inhoudelijk ‘een zeer kansrijke organisatie‘ is.

Sinds 24 februari 2014 bestaat de Stichting Stadsdorp Elsrijk officieel.

Waarom een stichting ?

Er waren voor ons een aantal redenen om tot de oprichting van een stichting over te gaan.
Zo hadden wij simpelweg behoefte aan een bankrekening om onze inkomsten en uitgaven als Stadsdorp te kunnen verwerken. Helaas kun je als groep bewoners geen bankrekening openen, maar moet je een ‘rechtspersoon’ zijn.
De gemeente, maar ook andere organisaties en instanties, vindt het prettiger om, als het op het formele aankomt, met een rechtspersoon van doen te hebben.
Wij hebben voor de vorm van een stichting gekozen omdat ons uitgangspunt was en blijft dat iedere Elsrijker met de activiteiten en clubs van het Stadsdorp moet kunnen meedoen zonder ergens lid van te hoeven worden. Wij kennen dus geen leden, een vereniging kan dus niet.

Statuten
Zonder statuten geen stichting en dus hebben wij statuten. Deze zijn opgesteld volgens de uitgangspunten die het Stadsdorp sinds de start hanteert en die u elders op de site kunt lezen.
Als u wilt kunt u een digitale kopie bij ons aanvragen op info@stadsdorpelsrijk.nl.